Artikkelen var først på trykk i Dagens Næringsliv 26.09.2017.

«Skattesystemet [er] preget av underbeskatning av bolig, som favoriser eiere fremfor leiere og har bidratt til høyere boligpriser og boliggjeld», skriver Dørum i DN 19. september. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

For det første er eiendomsbeskatningen i Norge betydelig skjerpet de senere årene gjennom økt formuesskatt på næring og sekundærbolig, nytt system for likningsverdi og en økning i kommunal eiendomsskatt og innkreving av dokumentavgift i takt med økende boligpriser.

For det andre er skattesystemet kun en av mange variabler som forklarer prisdannelsen i boligmarkedet og gjeldsveksten.

Vi støtter Dørum og NHO i at den kommunale eiendomsskatten bør avskaffes enten provenynøytralt eller som en skattelettelse. Dessuten bør dokumentavgiften fjernes, slik som Scheel-utvalget foreslo, men dette ble dessverre ignorert i skatteforliket. Det er derfor bra at Frp i sitt partiprogram lover å fjerne begge. Det vil gi en bedre og mer effektiv boligbeskatning.

Problemet i det norske skattesystemet er ikke at folk sparer i hytter og hus, slik har NHO har hevdet i årevis. For folk flest er ikke å putte de samme pengene i næringsvirksomhet et reell alternativ. I følge sentrale aktører i finansbransjen flommer også Norge over av kapital, så det er ikke her skoen trykker. Nordmenns overinvestering i bolig er en myte.

Dørum burde fremfor å rakke ned på den norske boligmodellen, hvor 8 av 10 til enhver tid eier egen bolig, se de positive effektene av denne. Den lave boligbeskatningen har gjort nordmenn til boligeiere i generasjoner og gitt jevnere fordeling av formuesgodene enn andre land. Selveie gir mer sparing, og ifølge en fersk svensk studie har å være boligeier positiv effekt på produktivitet og arbeidsdeltagelse. En som eier sin egen bolig både jobber mer og blir mer effektiv.

I stedet for å snakke den norske boligmodellen ned, bør NHO snart ta inn over seg boligeiernes positive bidrag til norsk økonomi, og at den lave boligbeskatningen har tjent oss godt.