Definisjonen av "information overload"; Vanskelighet med å forstå et problem og effektivt ta beslutninger når man har for mye informasjon om problemet. Begrepet ble først brukt i boken "The managing of organizations" av Bertram Gross i 1964. Det er altså ingen ny problemstilling. En annen definisjon fra 1990 av Speier sier det slik; "if input exceeds the processing capacity, information overload occurs."

Hva har så dette med eiendomsmegling å gjøre? Vel, jeg sitter med en stadig større bekymring for at vi drukner boligkjøperne i informasjon. Vi er kommet til et punkt hvor stadig mer informasjon virker mot sin hensikt.

Lite hensiktsmessig

Jeg har gjennom mitt arbeid i både eiendomsmeglerforbundet og i foretak argumentert for bedre informasjon før handelen inngås, slik at vi reduserer risikoen for konflikt i ettertid. Det prinsipper står jeg 100 prosent bak og jeg er svært tilfreds med at prinsippet er lagt til grunn for endringene i avhendingsloven som trer i kraft ved nyttår.

Det er positivt at kjøpers undersøkelsesplikt blir lovfestet og at man presiserer at opplyste feil og mangler ikke gir grunnlag for reklamasjon (selv om det ikke er noe nytt). Den nye forskriften om tilstandsrapporter som følger ny avhendingslov har også mange gode presiseringer. Her fremkommer det blant annet at rapportene skal ha et klart og tydelig språk. Jeg tillater meg å tolke at dette også vil gjelde det øvrige salgsmaterielle ved boligomsetning.

For å komme til poenget: Med grundig utformede tilstandsrapporter i et tydelig språk, har jeg problemer med å se hensiktsmessigheten i enkelte av bestemmelsene i Forbrukertilsynets veileder for markedsføring av bolig.

Her fremkommer det at alle TG2 og TG3 skal gjengis enda en gang i eiendomsmeglernes salgsoppgave. Det holder altså ikke at opplysningene klart og tydelig kommer frem av tilstandsrapporten som man forutsetter at kjøper har gjort seg kjent med (revidert avhl). Vi må altså klippe og lime den samme informasjonen inn i prospektet.

Fra en forbrukers ståsted må det være frustrerende å lese et prospekt hvor de samme opplysningene gjentas gang på gang. Vi påfører forbruker informasjonsoverbelastning.

Kritisk blikk på eget innhold

 Det er jo ikke rent lite som skal med i dokumentasjonen vi forelegger kundene, og vi opplever allerede at det er varierende hvor mye den enkelte forbruker klarer å prosessere. Dagens praksis synes jeg virker lite forbrukervennlig. 4-8 ekstra sider med informasjon som er klippet rett fra tilstandsrapporten, bidrar ikke til en klar og tydelig informasjonsformidling til forbrukerne. Snarere risikerer vi å drukne dem i informasjon.

Vi bør fjerne unødvendige gjentakelser. Rettsvirkningen av tilstandsrapporten er jo den samme, da vi må kunne forutsette at bygningssakskyndig utarbeider godkjente rapporter. Vi bør også rette et kritisk blikk på eget innhold. Forbehold og ansvarsfraskrivelser, fjollete beskrivelser av utsikt og blomstrende beskrivelser av boligens standard. Vi må heller fokusere mer på hva forbrukerne trenger for å gjøre en veloverveid kjøpsbeslutning. Vis nåde og redd dem fra informasjonsoverbelastning.

Poetiske eiendomsmeglere er forresten det absolutt verste jeg vet. Gi dokker, jeg blir fysisk uvel.