I år er tallet 8 528 milliarder kroner. Eiendomsverdi dykker i denne månedens «Fakta om boligmarkedet» dypere ned i de ulike fylkene og sammenligner med andre størrelser i økonomien.

For å estimere den totale norske boligformuen må vi først identifisere alle boliger i landet og deretter estimere verdien på hver av dem. Vi starter med identifiseringen. Eiendomsverdi baserer seg på landets nasjonale matrikkel. I denne databasen registreres løpende alle eiendommer og bygninger. Ved å summere alle de eiendommene vi kan identifisere som boliger og fritidseiendommer, finner vi i år rundt 2 045 000 boliger og 409 000 fritidseiendommer.

Dette er en økning på under 1 prosent fra 2018. Endringer i beholdningen skyldes hhv. nybygg og saneringer som trekker i hver sin retning. En viktig bemerkning er at vi her ikke teller aksje- og obligasjonsleiligheter, ei heller hybelhus eller landbrukseiendommer. En interessant observasjon er at befolkningen i Norge steg relativt sett like mye som antallet boliger i samme periode. Økningen i fritidseiendommer var noe sterkere, men det er naturlig at denne beholdningen samvarierer mer med for eksempel konjunkturene enn folketallet.

Neste steg er å estimere de 2,5 millioner eiendommene hver for seg. Til det bruker vi vår modell for verdiestimering. Vi legger så sammen alle estimatene og kommer frem til en total bolig- og fritidseiendomsformue på 8 528 milliarder kroner. Av dette er boligene estimert til 7 677 milliarder og fritidseiendommene 851 milliarder.

Verdien av boligmassen er en makroøkonomisk viktig størrelse. Siden boligverdiene utgjør størsteparten av husholdningenes formuesverdier, sier dette tallet blant annet noe om husholdningenes aktiva i forhold til gjeldssituasjonen. Nasjonale tall fra SSB opplyser at husholdningenes gjeld ved utgangen av oktober utgjorde 3 598 milliarder kroner. Basert på våre beregninger av total boligformue, utgjør dermed husholdningenes gjeld 42% av dagens verdi på samlet bolig- og fritidseiendomsmasse. Ved tilsvarende beregning i fjor var gjelden sammenlignet med boligformuen 41%. Forholdet mellom gjeld og boligverdi har altså totalt sett kun økt marginalt siden i fjor.

En annen variabel i samme størrelsesorden som den estimerte boligformuen er Oljefondet. Den totale markedsverdien på fondet var i 2018 8 256 milliarder kroner, altså så vidt lavere enn den estimerte boligformuen det året. Ved inngangen av desember i år er imidlertid Oljefondets markedsverdi på rekordhøye 10 100 milliarder. Selv om boligprisveksten i år har vært noe svakere enn tidligere er nok hovedgrunnen til den ulike utviklingen en sterk vekst for Oljefondet, mye drevet av svekket norsk kronekurs og vekst i det globale aksjemarkedet.

Vi skal videre bryte estimatet ned på både boligtype og fylke og deretter se på snittestimatene. Som vi ser i den første tabellen på neste side er Oslo og Akershus fylkene med klart størst verdier, totalt sett. For Oslo sin del er det i stor grad leilighetene som trekker opp, mens for Akershus er det eneboligene som drar. Finnmark er, i år som i fjor, i andre enden av skalaen. Legg merke til at i Oppland fylke utgjør fritidsboligverdiene mer enn en tredjedel av de totale verdiene.

figur 1

I neste tabell ser vi på snittestimatene. Det er også her store geografiske forskjeller. Oslo og Akershus er i tillegg til å være fylkene med høyest totalestimat, også fylkene med de høyeste prisene per bolig. I Oslo er selv leilighetene i snitt estimert til høyere priser enn eneboliger i alle andre fylker utenom Akershus. Vi legger også merke til at mens Buskerud var fylket med høyest totalverdi for fritidsboliger har Vestfold høyest snittverdi.

Figur 2

På sidene nedenfor presenterer vi statistikken brutt ned på hver enkelt kommune.

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

Figur 17

Figur 18

Figur 19

Figur 20

Figur 21

Figur 22

Figur 23