Innlegget ble først publisert i Aftenposten 26. april 2024.

Først gjorde regjeringen utleie ulønnsomt for å få færre utleieboliger. Det har ført til krise på leiemarkedet. For å reparere skaden vil regjeringen pålegge utbyggerne å bygge ulønnsomme utleieboliger. Det vil skape nye problemer.

Færre leieboliger, høyere husleie

Støre-regjeringen vil ha færre utleieboliger og har sørget for at man må betale mer formuesskatt for å eie sekundærboliger enn aksjer og aksjefond. Politikken har virket. Utleieboligene forsvinner. I Oslo alene har 7373 sekundærboliger forsvunnet på fire år.

Færre leieboliger og høyere kostnader for utleierne gir høyere husleie. Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en leieprisvekst på rekordsterke 16 prosent siste to år. Nedgangen i antall utleieboliger er neppe over. Det er ikke lønnsomt å kjøpe boliger for utleie. Leieprisene vil fortsette å stige inntil utleie blir lønnsomt igjen. Seleksjonen av leietagerne blir også mye tøffere fordi utleierne har så mange å velge mellom.

Regjeringens svar

Det virker som at regjeringen er i villrede om hva som skal til for å løse krisen den selv har vært med på å skape. Regjeringens svar er nemlig ikke å reversere skatteøkningene som har skapt problemene. Boligminister Erling Sande (Sp) har i stedet foreslått at kommunene skal gis mulighet til å bestemme at det skal være ulønnsomme utleieboliger i nyboligprosjekter.

I tillegg gis kommunene mulighet til å bestemme at boliger skal tvangsorganiseres som borettslag, og at en andel av boligene skal være deleie eller andre alternative boligmodeller.

Boligministerens timing kunne ikke vært verre. Utleie er ulønnsomt, og boligbyggingen ligger nede med brukket rygg etter 14 rentehevinger fra Norges Bank.

Utbyggere som sliter med å få i gang nyboligprosjekter, får det ikke lettere hvis de pålegges å bygge ulønnsomme utleieboliger.

Fleksible rammebetingelser?

Noen kunne også vært fristet til å tenke at bygges det nok boliger og stilles få nok krav, så kan markedet løse spørsmålet om hva slags boliger som trengs på egen hånd, basert på erfaring og lokal markedskunnskap.

Statens anslag for hvor mange egg vi skal spise noen måneder fremover har vist seg ikke å stemme. Kanskje statens anslag for hvordan man vil bo de kommende tiårene, også bommer og at litt fleksible rammebetingelser hadde vært fint?

Alternativt kan man gå Sandes vei der man forsøker å etablere et perfekt sett med offentlige reguleringer som forstår innbyggernes behov, i bygd og by, unge og gamle, rike og fattige for å bestemme for folk hvordan de skal bo i fremtiden.

Kan skade balansen i markedet

Hvem skal ta risikoen for å investere i boliger som er låst for utleie for alltid, uten å vite hvilke rammebetingelser som gjelder i fremtiden?

I et fritt marked veksler boliger mellom status som primærbolig eller utleiebolig i takt med svingninger i etterspørsel og rammevilkår.

Boligminister Erling Sande må lete lenge etter noen som vil bygge de ulønnsomme boligene. Det kan skade balansen i hele boligmarkedet.