Man tar utgangspunkt i fritidsboliger i fjellkommuner eller tilliggende fjellkommuner. Disse defineres i henhold til Østlandsforsknings rapport «Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge - Definisjon, avgrensning og karakterisering.» fra 2010. I de 103 kommunene som regnes under denne definisjonen er det totalt 194 585 fritidsboliger og det er omtrent 260 000 nordmenn som er eier av en slik fritidsbolig.

Hvilke kommuner i landet har flest fjellhytter?

Figur 1 viser fjellkommunene med flest fritidsboliger. Som man ser er det flest i Trysil, Ringsaker og Hol. Disse ligger alle på Østlandet og mindre enn 3,5 timers kjøretid fra hovedstadsområdet.

Figur1

Hvor bor fjellhyttefolket?

Eierregisteret gjør oss i stand til å undersøke hvor i landet hytteeierne bor. Man ønsker først å se på alle
fjellhyttekommuner under ett. Se figur 2. Som man ser er bostedskommune tett sammenfallende med
innbyggertall. Noen unntak er det likevel. Mens Trondheim, Norges tredje største by, har nesten dobbelt så
mange innbyggere som Bærum er det flere fjellhytteeiere i Bærum. Man ser også at Fredrikstad, kommunen på tiendeplass hva gjelder innbyggertall, kommer lenger ned på lista hva gjelder antall fjellhytteeiere. Dette har nok med avstand til fjellet å gjøre. Kommuner som Hamar og Ringsaker (som ligger nærme fjellet) har nemlig langt færre innbyggere, men flere fjellhytteeiere.

Figur 3

Dette kan også testes på en annen måte, ved å undersøke andelen av boligeierne i en kommune som også eier fritidsbolig i en fjellkommune. Dette vises i figur 3. Som man ser er kommuner som Lillehammer, Hamar, Ringerike, Gjøvik og Ringsaker høyt representert. Fredrikstad og Sandefjord, kommuner med sjønær beliggenhet, ligger i andre enden av skalaen.

Figur3

Vi går nå nærmere inn på de tre største fjellkommunene og undersøker hvor i landet eierne bor. Se figur 4.

Figur 4

Oslo er høyt oppe i alle de tre destinasjonene, dette er naturlig, som landets mest folkerike kommune. Mens Bergen, som landets nest mest folkerike kommune, ikke er blant de største for Trysil og Ringsaker, er det den øverste kommunene i Hol. Dette er ikke unaturlig, avstand fra boligen til hytta vil selvfølgelig være utslagsgivende for hvor man kjøper hytte. Denne avstanden er derfor målt for alle fjellhytteeiere.

Hvor langt hjemmefra har man fjellhytte?

Det begynnes med landet som helhet. Medianavstand mellom fjellhytte og bosted er 102 km. Dette tilsvarer
omtrent avstanden Oslo-Norefjell, Bergen-Voss eller Lillestrøm-Budor. Siden dette er luftlinje blir den faktiske avstanden noe lenger. I tillegg er det gjerne noe kø de tidspunktene man typisk reiser på hytta. Om man derfor legger til grunn en gjennomsnittshastighet på 50 km/t finner vi at en typisk reisetid hjemmefra til fjellhytta er rundt 2 timer. Nedenfor vises fordelingen i reiseavstand for alle fjellhytteeiere.

figur5

Som man ser er det også mange som har ganske kort reisevei. Et eksempel på dette er at mange av de som eier hytte i Ringsaker også bor i Ringsaker.

Blant de tolv største fjellkommunene er Ringebu og Trysil blant kommunene med lengst reisevei for
hytteeierne, hvor median avstand er over 17 mil for begge destinasjoner. I andre enden av skalaen finner vi blant annet Oppdal, Sirdal og Voss, destinasjonene som ikke ligger på Østlandet. For alle disse er medianavstanden under 100 k. Se tabell nederst i dokumentet.

Hvor gamle er fjellhytteeierne?

Til sist skal vi se på aldersfordelingen og vi velger da å se på omsetninger gjort de siste fem årene. Vi begynner imidlertid med å se på situasjonen for boligkjøpere, se figur 5. Medianalderen for boligkjøpere er 36 år. Som vi ser er de fleste boligkjøperne mellom 25 og 35 år gamle. Dette kan forklares med at man gjerne bytter bolig ofte som ung, men etter hvert slår seg til ro.

Figur6

Hva så med hyttekjøperne? Mens medianalderen for boligkjøpere var 36 år, er samme tall for kjøpere av
fjellhytter 48 år. Figuren nedenfor viser fordelingen. Denne skiller seg markant fra boligkjøperne, men det er
kanskje ikke overraskende. De fleste kjøper bolig før hytte. Vi ser også en god del kjøper hytte etter fylte 60, og noen også etter å ha nådd pensjonsalderen.

Figur7Oppsummert:

Vi har i denne månedens Fakta om Boligmarkedet undersøkt hvem som eier hytter i fjellkommuner. Vi fant i
underkant av 200 000 hytter i det som er definert som fjellkommune eller tilliggende fjellkommune. Trysil,
Ringsaker og Hol har flest fritidsboliger. Medianavstanden til hytta er rundt 100 km, rundt regnet et par timers kjøring. Medianalderen for kjøpere av fjellhytter er 48 år, men her er det variasjoner fra destinasjon til
destinasjon. Nedenfor ser du en tabell med tallene oppsummert.

Figur8