Det siste året har boligprisene steget med 9,4 prosent, samtidig har leieprisene bare steget med 1,5 prosent. Hvis vi ser i det lengre perspektivet er trenden den samme: Leieprisene har steget langt mindre enn boligprisene de siste 10 år. Betyr det at det nå lønner seg å leie kontra å eie? Vi har i dette Fakta om boligmarkedet stilt følgende spørsmål: Hva gir lavest boligutgifter, kjøpe eller leie?

Det er stor forskjell på bokostnadene for en ett-roms leilighet og en 500 kvadratmeter enebolig. Vi skal sammenlikne eiekostnader med leiepriser. Vi har gode leiedata for leiligheter i byene, men begrenset informasjon om leiemarkedet for eneboliger. Analysen gjøres derfor for leiligheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I analysen tar vi utgangspunkt i en typisk tre-roms på 70 kvadratmeter.

Huseiernes landsforbund og Samfunnsøkonomisk analyse utarbeider hvert år bokostnadsindeksen1. Bokostnadsindeksen viser utviklingen i kostnadene ved å eie og bo i egen bolig. Siste rapport tar for seg bokostnadene i 2019. Hensikten med indeksen er å regne ut faktiske kostnader for boligeiere.

Vår hensikt er å finne ut hva som gir lavest boligutgifter av å kjøpe og leie. Vi må gjøre noen tilpasninger fra bokostnadsindeksen for å få oppdaterte og tilpassede tall som passer til vår hensikt. Bokostnadsindeksen inkluderer følgende kostnadselementer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Forsikring
  • Vedlikehold av egen bolig
  • Energikostnader
  • Rentekostnader

For eiendomsskatt forutsetter vi at kjøpsprisen legges til grunn som utgangspunkt for beregning av skatt. Her bruker vi lokale bunnfradrag, skattesatser og prosentuelle avslag av markedsverdi.

For kommunale gebyrer, forsikring og vedlikehold av egen bolig benytter vi tallgrunnlaget fra bokostnadsindeksen.

Normalt inngår ikke strøm i leieprisen. Vi kan derfor holde energikostnader utenfor regnestykket når vi går videre i analysen fordi den er lik for eiere og leiere.

Rentekostnader kommer an på prisen på boligen, rentenivå, belåningsgrad og skattenivå. Vi beregner rentekostnader etter skatt og forutsetter 100 prosent lånefinansiert bolig til 1,5 prosent rente.

Figur1Figur 2

Vi ser av figur 1 at eierkostnadene er høyest i Oslo med 7 487 kroner per måned og lavest i Stavanger med 5 453 kroner per måned. Variasjonen i eierkostnad mellom byene skyldes i hovedsak rentekostnader.

Neste steg i analysen er å finne ut hva det koster å leie tilsvarende leilighet som vi har utregnet månedlige eiekostnader for. Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi utarbeider kvartalsvis leieprisstatistikk. Leieprisstatistikken viser utviklingen i leiepriser og leieprisnivåer. Vi benytter data fra leiestatistikken og sammenstiller leiepriser med kjøpspriser for å finne hva det kostet å leie en 70 kvadratmeters leilighet i 2021.

Figur3

Leieprisen for tilsvarende størrelse og pris var i gjennomsnitt 17 184 kroner i Oslo, 14 638 kroner i Bergen, 14 534 kroner i Trondheim og 14 384 i Stavanger. Vi ser av figur 2 at leieprisene er høyere enn boutgiftene ved å eie i alle byene. I gjennomsnitt får man lavere bokostnader per måned ved å eie enn å leie.

Oppsummert:

Vi har i dette fakta om boligmarkedet funnet at man får lavere bokostnader per måned ved å eie enn å leie. Resultatet gjelder typiske leiligheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Analysen tar ikke for seg transaksjonskostnader ved kjøp og salg.