I dag kom Stortingets kommunal- og forvaltningskomité sin innstilling til regjeringens forslag til endringer av avhendigslova – boliglovgivningen.

I all hovedsak støtter de borgerlige partiene H, Frp og Krf i komiteen hovedtrekkene i lovproposisjonen fra Justis- og beredskapsdepartementet med unntatt av en justering av bestemmelsene om arealavvik.

Opposisjonen i komiteen ved Ap, Sv og Sp støtter fullt ut Eiendom Norge, Finans Norge, NBBL, Advokatforeningen og professor Harald Benestad Andersen (Handelshøyskolen BI) om at forslagene er for dårlig utredet og bør sendes tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere utredning.

Les innstillingen her.

Politisk prestisje i saken

– Regjeringspartiene ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje i innstillingen til ny boliglovgivning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Å fjerne anledningen til å selge en bolig «som den er» er en kraftig innskrenking av avtalefriheten for norske forbrukere og er en svært inngripende regulering som vil få vidtrekkende konsekvenser i det norske boligmarkedet, sier han.

Skaper usikkerhet

Avhendingslova er en lov som årlig regulerer over 100 000 transaksjoner i det norske boligmarkedet.

– Med et så omfattende virkeområdet kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget, sier Dreyer.

– Regjeringen og de borgerlige partiene skaper nå stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig.

I denne saken har regjeringen brutt en rekke bestemmelser i utredningsinstruksen, sier han.

Fristill representantene

Eiendom Norge med flere har med god grunn advart regjeringen og Stortinget mot at konsekvensene av forslagene vil være noen helt andre enn det Justis- og beredskapsdepartementet forskutterer.

– Gode intensjoner skaper ikke nødvendigvis en god lov og gode resultater. Vi mener den nye loven vil skape flere konflikter mellom boligkjøpere- og selgere, og at norsk bolighandel vil bli mer konfliktfylt med disse forslagene, sier Dreyer.

Det er planlagt at proposisjonen skal behandles i Stortinget 16. mai 2019.

– Vi vet at det har vært til dels stor motstand mot forslagene internt i de borgerlige partene.

– Regjeringen har kun tre stemmer overvekt i Stortinget og vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å stemme i tråd med deres overbevisning og ikke i tråd med partipisken, avslutter Dreyer.