Vi bidrar med bransjens kompetanse i revideringen og forenklingen av plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven er trolig en av de største kildene til byråkrati i Norge, og revidering og forenkling av Plan- og bygningsloven både bør være en prioritert oppgave for regjeringen.

Regelverket må gjøres mer fleksibelt og bidra til bedre, enklere og raskere plan- og byggeprosesser.

Det må bli lettere for kommunene å praktisere lovverket, og loven må revideres med henblikk på forenkling, avbyråkratisering og reduksjon av byggekostnader. Nye tekniske krav i lovverket bør konsekvensutredes med henblikk på byggekostnader og mulighet for implementering.

En revidering og et effektivt plan- og byggesaksregime er av kritisk betydning for fremdriften av boligbygging i Norge, og nødvendig om man skal klare å bygge nok til å dekke boligbehovet i årene som kommer.