Eiendom Norge er positive til den pågående kommune- og regionreformen i Norge.

Særlig kommunereformen vil være av stor betydning for eiendomsbransjen, fordi plan- og byggesaker er en av kommunenes hovedoppgaver. Her er effektiviserings- og samordningspotensialet stort.

Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av informasjon fra norske kommuner, fordi vi etter eiendomsmeglingsloven har en undersøkelses- og opplysningsplikt for en rekke forhold ved eiendommen som selges.

Disse opplysningene må hentes inn i kommunenes plan- og bygningsetater. Her er forbedringspotensialet stort, for det er i dag enorm variasjon i kvalitet og service i kommunenes tjenester.

Enkelte kommuner har utviklet gode digitale tjenester som leverer opplysninger raskt. Andre kommuner er digitale sinker og bruker manuelle tjenester, hvor det kan gå mange uker å hente ut opplysninger. Dessuten er arkivene ofte svært mangelfulle. Derfor må det samtidig med kommunereformen etableres nasjonale standarder for plan- og byggesaksbehandling, og at kommunene sørger for at eiendomsmeglingsbransjen kan oppfylle kravene i eget lovverk.

Dagens regime er lite effektivt, uforutsigbart og kostnadskrevende for forbrukere, boligbyggere og eiendomsmeglere. Dessuten innebærer dagens tilstand en betydelig risiko for manuelle feil. Dette er svært uheldig fordi det gjerne berører boligselgere som er i en kritisk situasjon – de har kjøpt ny bolig og skal selge sin eksisterende. Det offentlige påfører med andre ord borgerne risiko.

Nasjonalt definerte oppgaver og krav til kommunene i plan- og byggesaker er av kritisk betydning for norske forbrukere og norsk bolighandel.

Det ligger an til at Norges kommuner blir redusert fra 428 til 358 kommuner med reformen. Kommunereformen ser i så måte ut til å bli en moderat suksess, selv om det er kommet få sammenslåing der hvor behovene er størst etter Eiendom Norges syn, nemlig i og rundt de store byene.

Kommunereformen må sees i sammenheng med regionsreformen som ble varslet i 2016. Eiendom Norge støtter reformen, og mener det er på høy tid å organisere Norge mer hensiktsmessig og i tråd med hvordan bosetningsmønstre og arbeidsmarkedet har utviklet seg. Etter vårt syn er en regionreform ved siden av den pågående kommunereformen særlig viktig for å kunne tilrettelegge for et mer velfungerende boligmarked og tilstrekkelig boligbygging. Her er det vesentlig at Norge organiseres på en måte som gjør at investeringer i samferdsel skjer på en mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Boligforsyning og investeringer i infrastruktur er to sider av samme sak, og som planmyndighet har kommunene og dagens fylker og fremtidige regioner et stort ansvar for at ressursene benyttes optimalt.