Veiledningen(rundskrivet) er delt i to og inneholder en veiledning for vurdering av risiko i egen virksomhet og etterlevelse av regelverket, og i del to gjennomgås de mest aktuelle problemstillingene knyttet til hvitvaskingsregelverket.

Rundskrivet baserer seg på dagens regelverk om hvitvasking og terrorfinansiering, slik at dette er en veileder som skal klargjøre krav til vår bransje. Hvitvasking retter seg mot pengenes opprinnelse mens terrorfinansiering retter seg mot hva pengene skal brukes til.

Det er det enkelte foretak/advokat som driver eiendomsmegling som er ansvarlig for etterlevelse av regelverket. Etterlevelsen inngår i forsvarlig saksbehandlingsrutiner og skal inntas i kontrollplaner og rapporteres til styret.

Rundskrivet beskriver en ikke uttømmende liste på aktuelle fremgangsmåter for hvitvasking, en liste på mulige svakheter i meglers rutine/arbeid, og en liste på forhold som kan indikere mistenkelige transaksjoner som krever at megler foretar ytterligere undersøkelser.

Virksomheten/Risikovurdering/rutiner: Megler skal identifisere, forstå og iverksette tiltak for å motvirke risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering i sin virksomhet.

Risiko må identifiseres for å kunne iverksette gode tiltak. Det må utarbeides gode rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking.

Det skal gjennomføres løpende vurdering på hvor anvendelig virksomheten er til å hvitvaske basert på størrelse, tjenestetilbud og marked. Det skal skilles mellom ulike markeder, som salgsmegling, utleie og næring. Det må vurdere svakheter i anti-hvitvaskingsarbeidet. Det antas at rene oppgjørsoppdrag og næringsoppdrag har høyere risiko. Det må etableres særskilte rutiner for de oppdrag virksomheten har definert som høyrisikooppdrag.

Foretaket skal ha oversikt over de tilfeller hvor det foreligger mistenkelige forhold, og hvilke undersøkelser som er foretatt. Dokumenter og opplysninger i tilknytning til hvitvasking skal slettes innen ett år etter at oppbevaringsplikten etter eiendomsmeglingsforskriften opphører.

Megler/megling: Når megler oppdager noe uvanlig knyttet til en kunde eller en transaksjon ut i fra erfaring, kompetanse og kunnskap om klienten, plikter megler å foreta ytterligere undersøkelser. Det er tilstrekkelig med en vag mistanke eller en oppfatning av at noe er utenfor det normale. Dersom ytterligere undersøkelser ikke fjerner mistanken eller oppfatningen, eller styrker denne skal dette rapporteres til Økokrim

Megler skal alltid undersøke om det er kjøper som innbetaler kjøpesummen, er kjøpers egenkapital uvanlig høy eller kjøper ikke selv har betalt inn kjøpesummen skal nærmere undersøkelser iverksettes.

Megler skal dokumentere at nødvendige undersøkelser er gjennomført.

Megler kan ikke uten videre legge til grunn at midler mottatt fra bank er legale midler.

Det stilles i utgangspunktet ikke krav om nærmere undersøkelse av tidligere renovering av salgsobjektet, men dersom andre forhold ved kunden eller transaksjonen fremstår som uvanlig, må megler innhente nærmere informasjon om utført renovering.

Megler plikter å foreta risikobasert kundekontroll som angir tre ulike hovednivåer: Normal, Forsterket og Forenklet. Megler skal påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset aktuell risiko. Det skal være løpende og kontinuerlig oppfølging av kundeforholdet.

Gjennomføring av kundekontroll
1) Registrere opplysninger om kunden
2) Bekrefte kundens identitet basert på gyldig legitimasjon
3) Bekrefte identitet til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak
4) Innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Megler må stille nødvendig kontrollspørsmål for å undersøke både transaksjoner og aktuelle kunder for å fastslå om det er PEP (politisk eksponerte personer).

Dersom kundekontrollen ikke lar seg gjennomføre- skal megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Les rundskrivet her.