I 2014 ble det i følge tall fra Protector Forsikring benyttet tilstandsrapporter i over 70% av eneboligsalgene i Norge. Den rapporten som primært benyttes er boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Gjennom de siste 10 årene har økt bruk av tilstandsrapporter vært en av de viktigste årsakene til at antallet henvendelser om skader har gått ned med 36 %, nå får forsikringsselskapene henvendelser om skader på 1 av 7 boligtransaksjoner. Antall saker der partene er uenig om ansvar og/eller erstatning er langt lavere, det ligger på under 2 % av tilfellene. Bransjene har gjennom frivillig ordning langt på vei lykkes der skaderiskoen er størst (eneboliger).

– Det er gledelig at skadefrekvensen faller, og i tillegg til økt bruk av tilstandsrapporter så er kvalitetsløft i næringen, både hos meglere, takstbransje og forsikringsbransje, viktige bidrag for å skape større trygghet i bolighandelen. Det er likevel grunn til å øke bruken av rapporter ytterligere, men da er nok en regulering nødvendig, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund og NITO Takst lykkes ikke med å innføre en frivillig bruk av tilstandsrapporter basert på NS3600 ved alle bolighandler. Men siden det er dokumentert at det er færre konflikter der det benyttes en tilstandsrapport, jobbes det bredt for å øke bruken. Til tross for at den frivillige reformen ikke var vellykket ved årsskiftet, så har fokuset på viktigheten av gode tekniske rapporter ifølge NITO Takst medført økt bruk tilstandsrapporter, spesielt i Bergensområdet.

– NITO Takst sin bekreftelse på at bruken fremdeles øker, viser at forbrukerne skjønner viktigheten av gode tekniske rapporter, sier Dreyer.

I møtet med statssekretæren presiserte Eiendom Norge at departementet bør vurdere en lovregulering, men at departementet samtidig bør se nærmere på de konklusjonene som takstlovutvalget landet på i NOU 2009:6. De viktigste forutsetningene som bør komme på plass er:

  • Bryte opp identifikasjonen mellom boligselger og takstmann. Profesjonsansvar for takstbransjen.
  • Innføre et minimumskrav til kompetanse hos utfører, samt krav til internkontroll, etterutdanning mv.
  • Det bør stilles krav til innhold i rapporten, og innhold og omfang må begrenses og ikke ende opp på et tidsforbruk som både medfører kapasitetsutfordringer samt høye kostnader.

I tillegg fremmet Eiendom Norge forslag om at departementet burde regulere forutsigbarhet i skadeutmålinger. En metodetabell for skadeutmåling er forskriftsfestet i Danmark, noe man regner med har bidratt til å dempe konfliktnivået.

– De fleste sakene i retten dreier seg om uenighet om skadeutmåling, vi mener derfor det også er spesielt viktig å få økt forutsigbarhet i utmåling der en avskrivningstabell som man har i Danmark kunne vært et godt tiltak, avslutter Dreyer.