Torsdag 20. juni inviterte statsråden næringslivet til møte i justis- og beredskapsdepartemntet for å få innspill på regjeringens stortingsmelding om økomomisk kriminalitet.

Møtet kommer i kjølvannet av Stortingets vedtak hvor fem av punktene var foreslått av Eiendom Norge.

De siste månedene har temaet blitt aktualisert i form av en rekke reportasjer og artikler fra TV 2, hvor de blant annet avdekket russiske myndighetspersoners kjøp av hytter ved norske militæranlegg. Samt NRK Brennpunkt og Dansk TV2s dokumentar "Den sorte svane".

Bank og megler må kunne snakke sammen

- Formålet for møtet var også å kartlegge hvilke av de vedtatte punktene som burde prioriteres, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Informasjonsutveksling mellom eiendomsmegler og bank er noe som må på plass så snart som mulig. Dette verktøyet vil være med på å gjøre anti-hvitvaksingsarbeidet enklere for begge parter, sier Lauridsen.

Dette er hva Eiendom Norge mener må prioriteres:

  • Retten til å utveksle informasjon med bankene.
  • Få registeret over skjult eierskap og live aksjonærregister opp å stå. 
  • Full tilgang til offentlige registre er en forutsetning for å kjenne kunden: Folkeregisteret, r register over reelle rettighetshavere.
  • Tinglysingplikt og obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom. Den beste løsningen vil være tinglysingsplikt/ett register med unntak for dokumentavgift der det er legitimt å ikke betale.

- Vi forventer at regjeringen følger opp stortingsvedtakene raskt, slik at bransjen så snart som mulig kan hjelpe i større grad med å forebygge økonomisk kriminalitet, sier Lauridsen.

Punktene som vedtatt på Stortinget som ble foreslått av Eiendom Norge var følgende:

  • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre obligatorisk registering av eierskap i fast eiendom.
  • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre et forbud mot blankoskjøter hvor det vurderes et unntak for utbyggingsprosjekt.
  • Stortinget ber regjeringen om å utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer, herunder om det bør være begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom nær viktige militære installasjoner.
  • Stortinget ber regjeringen om å utrede om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, herunder folkeregisteret.

  • Stortinget ber regjeringen om å utrede om eiendomsmeklere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold.