Retningslinjene ble laget 13. mars 2020 og sist oppdatert 14. desember 2021.

Aktiviteten i boligmarkedet må kunne opprettholdes, da dette er viktig både for norsk økonomi og norske forbrukere. Koronaretningslinjene skal bidra til tillit til bolighandelen og skape trygghet for de involverte.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere bygningssakkyndige, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges. 

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i isolasjon eller karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand.
 3. Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å opprettholde god avstand.
 4. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

 

 Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i isolasjon, karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
 5. Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å opprettholde god avstand.
 6. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
 7. Delta ikke på visning hvis du er i isolasjon eller karantene eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 8. Bruk visningspåmelding for å hindre at mange er til stede på visning samtidig (Reglene om antall gjester i hjemmet gjelder ikke ved visning, men visningspåmelding vil sikre at det ikke er mange til stede samtidig).
 9. Ha oversikt over navn på deltakerne på visning, slik at man kan bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing.   
 10. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegg visning på en måte som minimerer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 11. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 12. Der hvor myndighetene har fastsatt lokale restriksjoner, skal megler alltid påse et disse etterleves.  
 13. Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning. Megler skal ikke selv kontakte visningsdeltagere og informere om smitte.
 14. Hvis selger er i isolasjon eller karantene, smittet eller viser tegn på smitte før visning må dette meldes til megler umiddelbart.
 15. Dersom selger er i isolasjon, karantene eller er smittet, må visningen enten avlyses og utsettes, eller så må boligen være godt utluftet og nøye vasket før visning.

 Retningslinjer for kontraktsmøte

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering av kontrakt og skjøte .
 2. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 3. Hvis fysisk kontraktsmøte holdes, bør antall deltakere begrenses og det må sikres god avstand og hygiene. Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å opprettholde god avstand.
 4. Husk å kartlegge smittefare før eventuelt fysisk møte.

 Retningslinjer for overtakelse

 1. Hvis kjøper er i isolasjon eller karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 2. Bruk munnbind dersom det ikke er mulig å opprettholde god avstand.
 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være godt luftet og nøye vasket før overtagelse.

Særlig om salg og utleie i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

 1. Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

Retningslinjer ved salg og utleie av fritidsboliger:

 1. Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår følges også for fritidsboliger.
 2. Megler bør oppfordre alle deltakerne i fritidsbolighandelen om å planlegge reisen med tanke på at man ikke bidrar til smittespredning mellom steder.

Retningslinjer for salgsmøter i nyboligprosjekter:

 1. Salgsmøter i nyboligprosjekter skal alltid planlegges, risikovurderes og gjennomføres på en måte som reduserer risikoen for korona-smitte. 
 2. Reglene om arrangementer i Covid-19 forskriften følges.  ​​​​​​​