Prognosen bygger på forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2019 (12 måneders vekst).

Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste store byene i Norge, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2019.

– Gjennom store deler av 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Samtidig har aktiviteten vært rekordhøy, noe som illustrerer den solide kjøpekraften hos norske husholdninger. Det er en stabil utvikling i norsk økonomi som tilsier at 2019 blir et godt år for norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst. Dette taler for at det vil være høy etterspørsel i boligmarkedet også i 2019, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Når vi likevel forventer en moderat boligprisvekst så henger dette sammen med at de varslede renteøkningene vil dempe kjøpekraften noe, samtidig som at vi også i 2019 vil ha en stor tilbudside i de største byene grunnet et stort antall ferdigstilte nyboligprosjekter, sier han.

Fortsatt høy ferdigstillelse

Det har over flere år vært stor produksjon av nye boliger som i 2018 har gitt mange ferdigstilte boliger i markedet. Denne utviklingen vil fortsette, og vil bidra til at det vil være mange boliger til salgs også i 2019. Det vil i tillegg komme en rekke nye nyboligprosjekter for salg, som gjør at boligkjøperne har mye å velge blant.

– Foreløpig har markedet i 2018 tatt unna mye av det store utbudet i boligmarkedet gjennom rekordhøy omsetning. Vi forventer fortsatt stor omsetning samtidig som det store utbudet av boliger både i brukt- og nyboligmarkedet vil vedvare, sier Dreyer.

Skift i befolkningsutviklingen

Befolkningsveksten har vært markant fallende de siste årene og kombinasjonen av en kraftig reduksjon i arbeidsinnvandring, lavere fødselsrate og et svært lavt antall flyktninger, har resultert i folkevekstnivåer fra før Schengen-utvidelsen i 2004.

– Skiftet i befolkningsveksten reduserer boligbehovet, og i enkelte deler av landet bygges det trolig mer enn det er behov for. Det er dessuten markante regionale forskjeller i befolkningsutviklingen og ved utgangen av tredje kvartal 2018 har omlag 50 prosent av folkeveksten i Oslo og Akershus. Dette vil ha betydning for boligbehovet og presset i markedet her, sier Dreyer.

Renteoppgang, men internasjonal usikkerhet

Styringsrenten ble for første gang siden 2011 satt opp i september 2018. Norges Bank har varslet ytterligere to rentehevinger i 2019. Men utviklingen i norsk økonomi er god, noe som vil bety jobbtrygghet og lønnsvekst. Det vil trolig dempe effekten av økte renter. Det er størst usikkerhet knyttet til hvordan internasjonale forhold vil påvirke norsk økonomi i 2019.

– Med det gjeldsnivået norske husholdninger nå har opparbeidet seg, vil en markant høyere rente få en betydelig effekt på mange husholdningers økonomi og kjøpekraft i boligmarkedet. Norges Bank går imidlertid sakte frem og en solid lønnvekst vil kompensere for høyere renter, sier Dreyer.

Prognoser for de store byene

Våre prognoser for 12 måneders veksten fra januar og ut desember 2019 for de store byene er:

Oslo: Oppgang på 4-6 prosent

Bergen: Oppgang på 1-3 prosent

Trondheim: Nedgang på -1-3 prosent

Stavanger: Oppgang på 2-4 prosent

– Oslo har i 2018 hatt en sterkere boligprisvekst enn forventet etter det sterke fallet i boligprisene i 2017, og vi venter at boligprisene vil stige ytterligere 4-6 prosent i 2019. Prisnivået i Oslo er høyt og av den grunn vil trolig rentehevinger ha sterkere effekt her. Samtidig er det stor etterspørsel og sterk kjøpekraft i hovedstaden. Det vil komme mange ferdigstillelser av nye boliger i Oslo i 2019, men Oslo kommune har betydelige utfordringer med å holde en høy nok reguleringstakt. Dette vil gi ytterligere press i boligmarkedet i hovedstaden på litt lenger sikt, sier Dreyer.

– I Bergen ender boligprisutviklingen i 2018 på nær nullvekst, og det har vært en moderat prisvekst i Bergen de siste 5 årene. Hovedårsaken til den moderate utviklingen er at det har vært stor boligproduksjon i byen i mange år, noe som har resultert i en stor tilbudside over tid. Dette vil også prege markedet i 2019, og vi forventer en boligprisvekst på 1-3 prosent i 2019, sier Dreyer.

– I Trondheim har boligbyggingen over flere år vært høy sammenlignet med boligbehovet. Dette har over tid gitt et stort antall ferdigstillelser, som igjen bidrar til en stabil høy tilbudside i bruktboligmarkedet. Det ser ut til at denne utviklingen vil vedvare også i 2019, og dette er årsaken til at vi forventer en nedgang i boligprisene i 2019 på mellom 1-3 prosent, sier Dreyer.

– Stavanger m/omegn er det eneste området i Norge med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene. Utbudet av boliger i regionen har vært høyt gjennom mange år, noe som tilsier en moderat utvikling i boligprisene. Men økte oljeinvesteringer i regionen vil trolig smitte over i boligmarkedet gjennom et bedre arbeidsmarked og økt tilflytting til regionen. Dette gjør at vi venter boligprisene i 2019 vil ende med en oppgang på 2-4 prosent, avslutter Dreyer.

– – –

Boligbobla – en podcast fra Eiendom Norge

I forbindelse med slipp av prognosen lanserer vi også vår egen podcast.

I første episode spør vi:

Hvor går boligprisene og norsk økonomi i 2019, og hvorfor er prognoser viktig?

Vi dypdykker også ned i det norske boligmarkedet, spør hva som er uutforsket i boligmarkedet og hva det nye boligmarkedsforskningssenteret Housing Lab kan oppdage?

Og sist, men ikke minst: Siden det er ti år siden finanskrisen må vi mimre litt.

Gjester: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets og forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi og Housing Lab, Oslo Met.

Podcasten finnes på SoundcloudItunes og Spotify.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør

Mobil 907 24 999