Av Morten Sand, senioradvokat og spesialist arbeidsrett

Medlemmer av Eiendom Norge har gratis samtale med Advokatfirmaet Legalis om alle spørsmål, og gunstig pris ved videre bistand.

For å benytte medlemsfordelen, kontakt Legalis på tlf. 22 40 23 00 eller advokat@legalis.no.

Ved innleie vil det som regel foreligge en egen avtale som regulerer arbeidsomfang, avtalte priser og øvrige forhold. Det vil da i utgangspunktet være alminnelige avtalerettslige regler og fortolkning av avtalen som kommer til anvendelse i samarbeidet mellom innleid og innleier. Det er likevel viktig å være klar over at også innleide konsulenter vernes gjennom bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Midlertidig ansettelse

Lovens klare utgangspunkt er at en arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Fra dette utgangspunkt gjør loven selv noen unntak. En avtale om midlertidig ansettelse kan inngås i de tilfeller som loven selv nevner i § 14-9. Dette gjelder blant annet vikariater, praksisarbeid og deltakelse i arbeidsmarkedstiltak. I tillegg er det åpnet for midlertidig ansettelser for en periode på inntil 12 måneder under nærmere bestemte vilkår. Slike typer midlertidige ansettelser er alle betinget av at det arbeidet som skal utføres «…er av midlertidig karakter».

Slik bestemmelsene er utformet er det derfor svært begrenset mulighet for en arbeidsgiver å ansette noen midlertidig. Dette gjelder særlig dersom arbeidet som utføres av den midlertidige ansatte er standard arbeidsoppgaver for arbeidsgiver.

Konsulenter og innleie

Det har blitt nokså vanlig at arbeidsgiver baserer deler av driften på innleide arbeidstakere. Dette skjer enten via aktører som bedriver profesjonell utleie av «vikarer», eller ved at den enkelte konsulent via eget selskap leies inn. I begge tilfellene er arbeidstaker ansatt hos utleier og ikke i den bedriften hvor selve arbeidet utføres.

Fremveksten av denne type arbeidskontrakter har medført et behov for å styrke den innleides rettigheter. Loven har derfor fått egne bestemmelser i § 14-12 til § 14 -14 som regulerer dette. Disse bestemmelsene er ment å sikre den innleide likebehandling rent lønns- og arbeidsmessig, samt å sikre fast ansettelse over tid.

Likebehandling – fast ansettelse

Prinsippet om likebehandling er nedfelt i lovens § 14-12. Her fastslås innleides rett til økonomiske-  og arbeidsmessige vilkår, tilsvarende det vedkommende ville ha fått ved en direkte ansettelse hos arbeidsgiver.

Den rettslige stillingen er ytterligere styrket ved at den som har vært sammenhengende innleid i mer enn 4 år har krav på fast ansettelse hos den arbeidsgiveren hvor arbeidet faktisk utføres.