«Ekstreme arbeidsforhold for unge meglere» var et av hovedoppslagene i NRK Lørdagsrevyen den 4.november. Reportasjen har skapt debatt blant avgangsstudentene på Handelshøyskolen BI og nå ønsker vi å dele studentenes perspektiver.

Realistiske forventninger – Arbeidstaker sitt ansvar

Vi unge må forstå at foretakene har behov for å redusere risikoen på utgiftssiden av virksomheten og at lav garantilønn er et intensiv for økt produksjon. Det er heller ingen grunn til at hele meglerbransjen skal bli kritisert for å ha uforsvarlige lønnsordninger, da dette ikke er tilfellet. Videre skal det også nevnes at hvis vi som nyutdannede eiendomsmeglerfullmektiger velger å starte karrièren midt i Norges tøffeste boligmarked, i konkurranse med flere av landets beste meglere, så kreves det et snev av tålmodighet. Det er ingen menneskerett å jobbe i Oslo-markedet, og jeg tror ikke denne reportasjen representerer hverdagen til alle nyutdannede. Det er uansett vårt ansvar å ha realistiske forventninger.

Forsvarlig arbeidsgiverpolitikk – Arbeidsgiver sitt ansvar

Når arbeidsgivere står frem i media og sier at tilgangen på arbeidskraft er for stor, man kan ikke ansette for mange på garanti- og fastlønning, så derfor tilbyr man provisjonskontrakter, så vil jeg minne om en ting. Å bevisst ansette flere enn man trenger, gi dårlige lønnsbetingelser til man ser hvem som presterer, og deretter begrense videre ansettelser til de beste, er en helt uansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Dette vil i mange tilfeller stride mot arbeidstakers oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven. Hvis man allerede vet at det ikke er behov for flere ansettelser, da burde man heller la være å ansette flere, istedenfor å la ansettelseskontraktene bli minimert på utgiftssiden.

Kjernen i problemet

Det finnes hovedsakelig to typer lønnsordninger som burde fjernes i fullmektigperioden:

 • Når man utelukkende lever på provisjon, og kan risikere å få utbetalt kr 0,- i månedslønn.
 • Når garantilønnen er en forskuddslønn som må tjenes inn i provisjon i etterkant, og arbeidstaker
  kan risikere å skylde penger til foretaket. (Tilbakebetalingsordning.)

Hvilken ordning er god nok?

Fullmektiger i rene back-office- eller oppgjørsfunksjoner kan avlønnes med fastlønn. Fullmektiger som jobber i vanlige stillinger burde avlønnes med fastlønn eller garantilønn, i kombinasjon med et prestasjonsavhengig element. Fastlønns- eller garantilønnselementet burde i oppstartstartfasen ligge på rundt kr. 300.000,- uten noe tilbakebetalingordning.

Hvorfor må bransjen tilrettelegge for trygge vilkår til nyutdannede fullmektiger?

 • Faglig og etisk utvikling.
  Det kreves god tid å lære seg alle rutiner, arbeidsoppgaver, systemer og «håndverket» for øvrig. En god innføring i yrket krever trygge lønnsvilkår.
 • Jobb ved siden av fullmektigstillingen
  Mange må ty til andre deltidsjobber ved siden av fullmektigstillingen for å sikre en levedyktig
  inntekt. Dette kunne vært unngått om garantilønnen var forsvarlig.
 • Betjene regninger
  Dersom fullmektigen står i fare for å ikke betale regningene sine inneværende måned, så kan man ikke utelukke at dette kan påvirke de valg som gjøres på jobb. Det kan f.eks. være fristende å anbefale aksept av bud i en situasjon der det ikke er faglig grunnlag for anbefalingen.

Konklusjon – Trygge vilkår og god oppfølging

Eiendomsmeglerfullmektiger er i en opplæringsfase og trenger tryggere vilkår. Loven pålegger én ansvarlig megler per oppdrag jf. Emgll. § 6-2 (1). Eiendomsmeglerfullmektigen skal i en periode på to år skaffe seg «praktisk erfaring» før de kvalifiserer for eiendomsmeglerbrev jf. Emgll. § 4-2 (1) nr. 3. Den ansvarlige megleren har ansvaret for å følge opp eiendomsmeglerfullmektigen og føre tilsyn med det arbeidet som utføres jf Emgll. § 6-2 (3).

Eiendomsmeglerfullmektigen må dermed sies og stå i en opplæringsstilling på veien mot eiendomsmeglerbrev. Vi er fremdeles under opplæring etter endt bachelorgrad og overgangen fra studier til megleryrket byr på en tøff konkurransesituasjon. Bransjen må ta godt vare på de unge fullmektigene både i forhold til lønninger og oppfølging, forteller leder i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI, Anders Kløvning.