I går kveld sendte landbruksminister Sylvi Listhaug Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sendes på høring.

Det er et logisk forslag. Jeg er likevel redd for at det blir vanskelig, om enn umulig å få politisk flertall for forslaget.

Vår bransje står for salget av de aller fleste landbrukseiendommene i landet. Vi opplever at mange lokalpolitikere er ivrige tilhenger av prisregulering og boplikt, men har votert helt annerledes i enkeltsaker når saken har kommet dem for nært.

«Not in my backyard» gjelder ikke bare for boligbyggingen i de store byene; det gjelder også for boplikt og prisregulering i distriktene – man er kun for prisregulering eller boplikt når man ikke blir berørt selv.

Prisregulering
Men er prisregulering virkelig et problem når det er så få vedtak om prisregulering hos kommunene?

For det første er det prinsipielt uheldig at man ikke skal stå fritt i å selge eiendommen til hvem man vil og til den prisen partene er blitt enige om. Dette er en inngripen i eiendomsretten som vi mener er uheldig og gammeldags – dette bør stå for fall.

Dessuten finner markedet uheldige måter å omgå regelverket på. Vi har dessverre hørt om en rekke eksempler der penger er blitt betalt «under bordet». Det bør ikke overraske noen at dette skjer, det var en metode som var velkjent i det ordinære boligmarkedet da det var prisregulering også på ordinære boliger.

En mer sofistikert omgåelse er at partene finner andre måter å rettferdiggjøre en handel utover kjøp av den aktuelle eiendommen. Det er mye løsøre på landbrukseiendommer som skifter hender til store verdier i dette landet. Dette gjøres nettopp for at prisen på landbrukseiendommen blir lavere.

Boplikt
Mange kommuner har i mange år argumentert for å beholde boplikten for å sikre «lys i vinduene».

Vi vil anbefale kommuner med dette synet å ha andre virkemidler enn tvang når målet er å holde innbyggertallet oppe. Bo har med lyst og ikke tvang å gjøre.

Når likevel mange kommuner tviholder på dette, så er det paradoksalt at mange av de samme kommunene kun krever bostedsadresse for å akseptere et boligkjøp. Lyset kan med andre ord være slått av så lenge du skatter til den kommunen. Lyset har gått grunnet kortslutning hos mange kommuner i dette landet.

Vi berømmer regjeringen for å tørre å ta et oppgjør med et regelverk som er udemokratisk, markedsuvennlig og som i svært mange tilfeller er direkte urettferdig.

Eiendomsrett bør være nettopp det – rett til å forvalte sin egen eiendom.

Dagens system er ulogisk, og endring bør i høyeste grad være mulig. Hvis politikerne tar til fornuft.