I april 2014 vedtok EU innskuddsgarantidirektivet som regulerer en felles innskuddsgaranti for bankene i EU/EØS-området på 100.000 euro.

For Norge betyr dette at den særnorske innskuddsgarantien i norske banker på 2 millioner norske kroner, administrert av Bankenes sikringsfond og hjemlet i finansforetaksloven, vil bli endret. Norske banker og deres innskytere vil etter 2018 ha en innskuddsgaranti tilsvarende 100.000 euro.

Denne omleggingen vil ikke bare få konsekvenser for ordinære bankinnskudd. Det vil også få konsekvenser for norsk bolighandel, fordi dagens innskuddsgaranti også benyttes ved eiendomshandler via norske eiendomsmeglingsforetak. I praksis betyr det at kun i underkant av en million kroner av forbrukernes penger vil være sikret i et eiendomsoppgjør hvis banken går konkurs.

En gjennomsnittlig bolig i Norge koster i dag cirka 3 millioner kroner. De aller fleste forbrukerne risikerer med andre ord å tape store beløp.

EU-direktivet åpner imidlertid for at det enkelte land kan bestemme hvordan de ønsker å organisere garantiordningen ved omsetning av privat bolig.

For Norges del betyr dette at det er mulig å forbedre dagens sikringsordning vesentlig, slik at det vil trygge forbrukerne i bolighandelen.

En klientkonto hos eiendomsmeglingsforetak kan inneholde midler fra mange hundre eiendomshandler – i sum langt over 2 millioner norske kroner. Fordi dagens sikringsordning sikrer hver enkelt konto, og ikke hver enkelt forbrukers innskudd, medfører det i praksis at nærmest ingen forbrukere er sikret dersom en bank skulle bli insolvent eller gå konkurs.

Ordningen er langt unna å være trygg nok, og i en ny ordning etter 2018 må sikkerhet være per forbruker, ikke per klientkonto som i dag.

EU-direktivet forutsetter nettopp at det er hver innskyter som skal sikres. Beløpet på 100.000 euro gjelder som hovedregel ikke for bolighandel mellom forbrukere, da direktivet sier at slike innskudd skal sikres ut over dette minimumsbeløpet. Utfordringen er at direktivet legger opp til at hvert land selv kan bestemme hvor høyt beløp som skal sikres.

I Danmark og Storbritannia har de valgt å sikre hver eiendomstransaksjon med et betydelig beløp, henholdsvis 10 millioner euro i inntil 12 måneder og 1 million euro i inntil seks måneder. I Sverige er det fremmet et lovforslag som skal dekke 5 millioner svenske kroner i tillegg til garantien på 100.000 euro.

På oppdrag fra Finansdepartementet nedsatte Finanstilsynet i februar 2016 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Forbrukerrådet, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Finansdepartementet, Finans Norge, Forbrukerombudet og Finanstilsynet. Gruppens mandat var å vurdere behovet for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler gjennom eiendomsmegler.

Arbeidsgruppen leverte endelig rapport til departementet i slutten av juni, hvor blant annet innskuddsgarantiordningen ble utførlig behandlet.

Det var unison enighet i arbeidsgruppen om at unntak fra den nye innskuddsgarantien i bolighandelen vil vesentlig redusere risikoen for tap av klientmidler ved insolvens i en bank.

Forbrukerrådet har i lengre tid ment at den danske bolighandelen gjennomføres på en tryggere måte enn her hjemme. Det er ingen grunn til at den norske bolighandelen skal være mer utrygg enn den danske. For å trygge forbrukernes midler i bolighandelen, må vi forandre og forbedre den særnorske innskuddsgarantien i tråd med den danske. Unntaket må derfor sikre den enkelte eiendomstransaksjonen med inntil 10 millioner euro i inntil 12 måneder.

Vi forventer nå at myndighetene lytter til denne anbefalingen.

Dette innlegget sto opprinnelig på trykk i Finansavisen 6. september 2016.