Kommunal- (og boligminister) Liv Signe Navarsete skriver i Finansavisen 24. mai at startlån gjennom Husbanken ikke skal gis til de som har evnen til å få lån. Det er bra, det var nødvendig at regjeringen strammet inn på den uheldige misbruken av startlånsordningen som fikk fotfeste i flere kommuner i Norge.

Navarsete peker samtidig på at Husbanken gjennom grunnlån har en nøkkelrolle ved finansiering av boligprosjekter i Norge, og peker på økte bevillinger i revidert statsbudsjett på etterlengtede nye 5 milliarder.

Husbanken har i generasjoner hatt en viktig rolle innen boligfinansiering av nye boligprosjekter i Norge. Husbanken er en stabil og forutsigbar bank, mens ordinære banker ved gjentatte anledninger har redusert låneevne og/eller -vilje. F.eks. kuttet bankene all mellomfinansiering av boliger i 2008, de trakk til og med tilbake mange gitte lånetilsagn. Hvis den norske finanskrisen hadde vart litt lenger ville konsekvensene av krisen blitt mye større. Det siste året har vi også merket redusert utlånsvillighet, mye grunnet de nye kapitalkravene. Dette har gått utover finansiering av nye boligprosjekter.

Konsekvensen av restriktive banker er generell uro og mindre boligbygging. I slike situasjoner bør Husbanken ha en korrigerende rolle, og spesielt ved nye prosjekter kan Husbanken raskt erstatte de ordinære bankenes funksjon, når bankene selv ikke vil eller kan stille opp.

Det som derimot er et problem, er at Husbanken stiller svært strenge krav for å kunne motta lån. Husbanken presiserer på sin nettside at boligprosjekter de skal finansiere må ha kvaliteter utover teknisk forskrift 2010 (TEK10). TEK10 er som mange vet omstridt, byggebransjen mener dette er roten til at vi har for lite boligbygging. Husbankens krav går enda lenger!

Vi er positive til at Husbanken setter strenge krav, der dette resulterer i lånebetingelser mer gunstig enn en ville fått i markedet ellers. Men Husbanken bør også ha en viktig rolle i finansiering av boligprosjekter som tilfredsstiller lovens krav, men da med markedsstyrt rente.

Det er mulig uten å endre Husbankens viktige rolle for å hjelpe vanskeligstilte og som en drivkraft for å fremme boliger innenfor universell utforming og energi og miljø.

Vår oppfordring til Navarsete er å si; «Ja takk, begge deler».