Som Norges største leverandør av eierskifteforsikring med en markedsandel på over 50 %, mener vi at vi har et svært godt tallgrunnlag for fakta.

Vi ønsker med dette å bidra til en mer faktabasert diskusjon på dette området, slik at feilinformasjon unngås.

Konfliktnivået i boligomsetningen har falt de siste 10 år med 36 %  fra 22 – 14 %

De siste 10 årene har konfliktnivået på eneboliger blitt kraftig redusert fra 1 av 4 til 1 av 7 i dag.

Skadefrekvens på enebolig har vært jevnt avtagende fra 2004 – 2014 med 8 %-poeng. Gjennomsnittlig fall pr. år er på 0,8 %

71 % bruker i dag boligsalgsrapport på enebolig
I dagens mediebilde kan det virke som om de tekniske tilstandsrapportene er totalt fraværende.

Sannheten er at Boligsalgsrapporter har vært utbredt i markedet i mange år. Andelen har steget fra 51 % i 2006 til dagens nivå på 71 %.

Det foreligger store regionale forskjeller, hvor den største utfordringen ligger i Oslo/Akershus, med henholdsvis 18 % og 13 % dekning. Bergen har hatt en sterk utvikling i perioden, og har gått fra 22 % i 2006 til 67 % dekning i 2014.

Eiendomsmeglerne har gjort et kvalitetsløft, og økt bruk av Boligsalgsrapport bidrar til færre konflikter

Innføringen av kompetansekrav i 2011, samt økt bevissthet på kvalitet blant de store og seriøse meglerkjedene har bidratt til høyere kompetanse og færre konflikter.

Gjennom de siste årene er det også etablert mer forutsigbarhet, ettersom Høyesterett har avklart flere vesentlige problemstillinger. Dette, sammen med økt bruk av boligsalgsrapporter, reduserer konfliktnivået.

Vårt tallgrunnlag på eneboliger viser at konfliktnivået synker omlag 20 % der selgeren har kjøpt boligsalgsrapport. Dette er bakgrunnen til at Protector Forsikring gir rabatt på ca. 20 % ved bruk av Boligsalgs- og den nye tilstandsrapporten.

Bruk av Boligsalgsrapport gir økt salgspris
Det er naturlig nok mye uro knyttet til salgspris på nye boliger når tekniske feil beskrives i en boligsalgsrapport. Uroen er unødvendig i det våre analyser viser at salgsprisen øker med 3-5 % ved bruk av slike Boligsalgsrapporter.

Tallgrunnlaget baserer seg på landsdekkende analyser av 83 016 solgte eneboliger.

Innføring av ny Tilstandsrapport fra 1. januar 2015

Fra januar 2015 kom den nye rapporten på markedet. Den nye rapporten bygger på NS3600, og er noe mer omfattende enn tidligere rapporter.

Foreløpig er bruken av den nye rapporten lav, og det er få nye rapporter som er solgt. Det er for få rapporter til å si noe om kvaliteten foreløpig. Høyere kvalitet på rapporten er av alles interesse, og gir høyrer pris på boligen og lavere konfliktnivå.

Protector ønsker, sammen med eiendomsmeglerne og takst-Norge, en kvalitativ god rapport velkommen. Vi har tidligere erfart svært blandet kvalitet på tekniske rapporter, der mye avhenger av den enkelte takstmann.

Vi mener det er viktig å ha gradvis en innfasing av den nye rapporten, slik at pris versus kvalitet blir akseptert av markedet. Det er av avgjørende betydning at det planlagte sertifiseringskravet for takstmannsbransjen blir opprettholdt eller erstattet med andre kvalitetssikringsmekanismer.

Vårt mål er at konfliktnivået reduseres og at både kjøperen og selgeren er mest mulig klar over boligens tilstand ved kjøp eller salg av bolig.