Eiendomsmeglerskolen

Meny

Gangbroen over sporområdet på Oslo S til Bjørvika. Foto: Solfrid Sande

Stabil boligbygging og helhetlig samferdselsutbygging

Vi mener stabil boligbygging må være en politisk målsetning og at boligbygging og samferdselspolitikk må sees i sammenheng.

Både finanskrisen og de politiske rammevilkårene for bolig- og eiendomsbransjen har bidratt til store svingninger i boligbyggingen i Norge de siste ti årene.

Befolkningsveksten og urbaniseringen i Norge vil høyst sannsynlig være sterk i årene som kommer. I følge middelanslaget for befolkningsutvikling fra SSB vil befolkningen vokse fra cirka 5 millioner innbyggere i dag til opptil 7 millioner i 2040. Det betyr at det må bygges mange boliger i årene som kommer om den norske boligmodellen skal opprettholdes. Det er myndighetenes oppgave å legge til rette for stabil boligbyggingen i takt med befolkningsutviklingen.

Antall studentboliger som bygges må økes i de store byene, fordi flere studentboliger er et nyttig virkemiddel for å hjelpe studentene og for å dempe det totale trykket i boligmarkedet.

Helhetlig samferdselspolitikk og transportplanlegging må prioriteres, da et effektiv transportnett for varer og mennesker er essensielt for funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder. Eiendom Norge mener samferdsel må knyttes enda tettere til boligbygging og at det er behov for økt tempo i gjennomføringen av kritiske samferdselsprosjekter i de store byene.  Dessuten bør boligbygging prioriteres ved interessekonflikter, spesielt rundt kollektivknutepunkter.

Eiendom Norge mener en statlig investering i samferdsel må forplikte kommunene til boligbygging og fortetting til optimal utnyttelse av investeringen.