Eiendomsmeglerskolen

Meny

Norges lovgivende forsamling, Stortinget. Foto: Stortinget.

Revidering av lov om eiendomsmegling

Vi jobber kontinuerlig for at rammebetingelsene i lov om eiendomsmegling optimaliseres både for bransjen og forbrukerne.

Nedenfor presenteres noen av sakene vi jobber med for å forbedre og forenkle regelverket for eiendomsmegling i Norge.

Vi har i april 2015 overlevert et notat til Finansdepartementet med forslag til endringer i eiendomsmeglingslov og forskrift.

Skriftlig budgivning

Vi foreslår fem endringer i forbindelse med meglers håndtering av bud:

  1. Regler om formidlingsforbud opphevet.
  2. Åpne for lydopptak av bud som et alternativ til kravet om skriftlighet og at det skal være opp til oppdragstaker å vurdere om notoritet skal sikres ved skriftlighet eller lydopptak.
  3. Kravet til dokumentasjon av selgers avslag og aksept opphevet, slik at dokumentasjonskravet kun gjelder ved kommunikasjon med budgivere.
  4. Kravet i fjerde ledd om identitetskontroll av budgiver flyttet til en selvstendig regel, uavhengig av formidlingsforbudet.
  5. Begrense kretsen av interessenter som skal varsles i budrunder etter fjerde ledd.

Vi mener det bør være et fritt valg om budgivning skal skje skriftlig eller gjennom opptak av samtaler.

Fra 2014 ble det innført skriftlig budgivning etter endring av Forskrift om eiendomsmegling § 6-3, Skriftlig budgivning. Vi mener opptak av samtaler kan være et vel så godt alternativ som skriftlig budgivning. Teknologisk ligger alt til rette for å ta dette i bruk tilnærmet omgående. Opptak av samtaler vil etter vårt syn være tryggere for alle parter, og eventuelle konfliktsituasjoner vil kunne avklares omgående. Opptak er også foreslått og vedtatt av Finanstilsynet og Finansdepartementet ved regulering av flere andre yrkesgrupper.

Plikt til å skrive regning

Vi mener bestemmelsen om ansvarlig meglers plikt til å skrive regning skal fjernes i sin helhet for alle oppdrag som ikke er inngått med avtale om timeprishonorering.

Etter Lov om eiendomsmegling § 7-2, 2. ledd. Plikt til å skrive regning plikter eiendomsmeglere i dag til regning for et oppdrag. Dette er en stor tidstyv. Bestemmelsen gjelder selv om kunden har valgt vederlag basert på provisjon eller fast pris, og nesten ingen kunder velger timebetalt godtgjørelse.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at oppdragsgiver skal ha kontroll på kostnadene, men bestemmelsen sikrer ikke dette i praksis. Bestemmelsen påfører først og fremst forbrukerne unødvendige kostnader på grunn av økt tidsbruk.

Eiendom Norge finner det nødvendig å fjerne plikten til å skrive rekning i tilfeller der det er avtalt fastpris eller provisjon.

Medhjelpere

Vi ønsker større fleksibilitet i lovverket for oppgaver medhjelper kan utføre.

Medhjelpere ansatt i eiendomsmeglingsforetak er i dag regulert i Lov om eiendomsmegling § 4-4 og forskrift om eiendomsmegling § 6-1. Arbeidsfordelingen mellom ansvarlig megler og medhjelper i forskriftens § 6-1 foreslås endret ved at det åpnes for at medhjelpere kan gi konkrete opplysninger som kan være av betydning for handelen og gjennomføringen av denne, jf. notatet punkt 4.8.

Vandelsattest og etterutdanning

Vi mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektige, oppgjørsmedhjelpere og ansatte på It og/eller økonomi i meglerforetak, samt for eiendomsmeglerfullmektiger. Det bør kreves plettfri vandel når en arbeider som fullmektig.

Etterutdanningskravet har ikke omfattet eiendomsmeglerfullmektiger og oppgjørsmedhjelpere, vi mener at det er viktig at disse også omfattes av det strenge kvalitetsregelverket. Vi foreslår derfor like krav for eiendomsmeglerfullmektig og oppgjørsmedhjelper som for eiendomsmegler

Diverse

Eiendom Norge ser det som nødvendig å forenkle tittelbruken ved å redusere antall titler og foreslår at alle meglere som er godkjent som ansvarlig megler kan titulere seg som eiendomsmegler

Eiendomsmeglerforetakenes ansvar for å dekke kostnader for dokumenter som er utstedt i forbindelse med salget, er foreslått begrenset til tilfeller der oppdragstakeren har bedt om dokumentutstedelsen.

I forskriftens § 4-4 om krav til praksis, foreslås det endring i adgangen til å opparbeide seg praksis innen salgsmegling etter en tilsvarende modell som gjelder for oppgjørspraksis, jf. notatet punkt 4.5.

Eiendom Norge har særlig vurdert forbudet mot å formidle eierskifteforsikring mot vederlag i forskriftens, og anbefaler å fjerne forbudet. Formidling av eierskifteforsikring foreslås dermed som en av de virksomheter som eiendomsmeglingsforetaket kan drive i tillegg til eiendomsmeglingsvirksomheten. Eiendom Norge foreslår også en presisering av gjeldende rett ved at adgangen til eiendomsmeglers markedsføring av relevante produkter til interessenter i forbindelse med eiendomstransaksjonen reguleres i forskriftens opplisting av annen virksomhet.

Opplysningsplikt om hva som er avtalt om utlegg, jf. forskriftens § 6-2, foreslås opphevet, jf. notatet punkt 4.9.