Eiendomsmeglerskolen

Meny

Norges lovgivende forsamling, Stortinget. Foto: Stortinget.

Revidering av lov om eiendomsmegling

Vi jobber kontinuerlig for at rammebetingelsene i lov om eiendomsmegling optimaliseres både for bransjen og forbrukerne.

En stor utfordringene i transaksjonslovverket er når reguleringer i bolighandelen kun skjer i lov om eiendomsmegling og slike reguleringer ikke korresponderer med avhendingsloven. Når slike reguleringer ikke gjelder avtalen mellom selger og kjøper regulert etter avhendingsloven, fører det til at mange forbrukere forsøker å omgå regelsettet. Vi har blant annet sett en økende tendens til bud direkte fra budgiver til boligselger, nettopp for å omgå tidsfristene og formidlingsforbudet som megler må forholde seg til.

Lov om eiendomsmegling har med enkelte justeringer fungert siden 2008. Reguleringene av profesjonen har stilt vesentlig større krav til eiendomsmeglingsbransjen, noe som har vært svært kostnadsdrivende. Digitalisering vil gi både muligheter og utfordringer i fremtiden, noe som vil stille store krav til at eiendomsmeglingsbransjen har en evne til omstilling. Dette vil også stille tilsvarende krav til omstilling hos lovgiver, og det er myndighetenes oppgave å legge til rette for en sunn konkurransesituasjon for næringslivet, herunder også eiendomsmeglingsbransjen.

Det er flere bestemmelser som hindrer både god forbrukersikkerhet og effektivt arbeid fra megler. Skal eiendomsmeglingstjenesten fungere optimalt må den være trygg, i tillegg til kostnads- og tidseffektiv. Eiendom Norge leverte i april 2015 et komplett dokument med forslag til revidering av lov om eiendomsmegling til Finansdepartementet, der målet er at eiendomsmeglingsbransjen som næring skal møte fremtidens utfordringer på en bedre og mer effektiv måte. Enkelte av disse forslagene ba Finansdepartementet Finanstilsynet komme med konkrete endringsforslag på i slutten av januar 2017 Eiendom Norge jobber videre for dette høringsforslaget.

Dette gjelder blant annet:

 Skriftlig budgivning

Eiendom Norge foreslår fem endringer i forbindelse med meglers håndtering av bud:

Fra 2014 ble det innført skriftlig budgivning etter endring av Forskrift om eiendomsmegling § 6-3, Skriftlig budgivning. Vi mener opptak av samtaler kan være et vel så godt alternativ som skriftlig budgivning. Teknologisk ligger alt til rette for å ta dette i bruk tilnærmet omgående. Opptak av samtaler vil etter vårt syn være tryggere for alle parter, og eventuelle konfliktsituasjoner vil kunne avklares omgående. Opptak er også foreslått og vedtatt av Finanstilsynet og Finansdepartementet ved regulering av flere andre yrkesgrupper.

Plikt til å skrive regning
Eiendom Norge mener bestemmelsen om ansvarlig meglers plikt til å skrive regning skal fjernes i sin helhet for alle oppdrag som ikke er inngått med avtale om timeprishonorering.

Etter Lov om eiendomsmegling § 7-2, 2. ledd. Plikt til å skrive regning plikter eiendomsmeglere i dag til regning for et oppdrag. Dette er en stor tidstyv. Bestemmelsen gjelder selv om kunden har valgt vederlag basert på provisjon eller fast pris, og nesten ingen kunder velger timebetalt godtgjørelse.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at oppdragsgiver skal ha kontroll på kostnadene, men bestemmelsen sikrer ikke dette i praksis. Bestemmelsen påfører først og fremst forbrukerne unødvendige kostnader på grunn av økt tidsbruk.

Opparbeidelse av praksis

Eiendom Norge foreslår endring i adgangen til å opparbeide seg praksis innen salgsmegling etter en tilsvarende modell som gjelder for oppgjørspraksis, jf. notatet punkt 4.5.

Bakgrunnen for forslaget er en stadig økende spesialisering i bransjen, og spesielt innenfor utleie og oppgjørsselskap.

Vandelsattest og etterutdanning

Eiendom Norge mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektige, oppgjørsmedhjelpere og ansatte på It og/eller økonomi i meglerforetak.

Det bør kreves til plettfri vandel når en arbeider som fullmektig, eller med It og økonomi med fullmakter som etter loven kan forvalte store pengebeløp.

Etterutdanningskravet har ikke omfattet eiendomsmeglerfullmektiger og oppgjørsmedhjelpere, vi mener at det er viktig at disse også omfattes av det strenge kvalitetsregelverket. Vi foreslår derfor like krav for eiendomsmeglerfullmektig og oppgjørsmedhjelper som for eiendomsmegler

Myndighetenes respons på Eiendom Norges høringsforslag

I januar 2017 fremmet Eiendom Norge et nytt og forenklet forslag overfor Finansdepartementet med ønske om rask behandling av de enkleste av forslagene fra 2015. Finansdepartementet oversendte umiddelbart deler av vårt forslag til Finanstilsynet for å utarbeide høringsnotat.

Finanstilsynet har en rekke av forslagene på høring med frist 24.04.2017, deriblant:

Eiendom Norge mener vårt opprinnelige høringsforslag er viktig å jobbe videre for, da det ligger betydelig økt trygghet, effektivisering og forenkling i de ulike foreslåtte endringene.

Finanstilsynet har foreslått å nedsette et lovutvalg for å se på hele eiendomsmeglingsregelverket. Eiendom Norge støtter at et slikt utvalg nedsettes.

Eiendom Norge er opptatt av trygghet og notoritet i budrunden. Forbrukerrådet mener at det er for liten tid for forbrukere å vurdere om en aktuell bolig er riktig for seg, herunder konferere med fagpersoner både i finans og takstbransje. Eiendom Norge mener at det er viktig at vi undersøker dette nærmere og foreslår å nedsette et hurtigarbeidende utvalg rundt budgivning. Målet med arbeidet til utvalget må være å se på: