Eiendomsmeglerskolen

Meny

Sylivi Listhaug (Frp) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp). Nøkkeloverrekkelse fra avtroppende til påtroppende landbruksminister i 2013.

Konsesjonslov og boplikt.

Vi mener konsesjonsloven bør oppheves.

I oktober 2014 sendte Landbruk- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug forslag om å oppheve konsesjonsloven ut på høring.
Forslaget er radikalt da det vil innebære en tilnærmet fullstendig deregulering av markedet for landbrukseiendom, samt opphevelse av den kommunale boplikten som i dag praktiseres i 60 kommuner (Kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense). Det er ikke forslått å erstatte dagens regelverk med ny lovgivningen.

Dagens konsesjonslov har som mål å kontrollere og regulere omsetning av landbrukseiendom for å kunne effektivt utnytte landbruksareal til gagn for samfunnet. Loven regulerer såkalt «erverv» av eiendom, det vil si alle former for eiendomsoverdragelser. Og loven fastslår at erverv av eiendom krever godkjennelse av konsesjonsmyndighetene, som i dag er kommuner og fylkeskommuner.

Lovverket svært komplekst og med en rekke unntak, men slik lovverket er utformet og praktiseres i dag omfatter det kun eiendommer over en viss størrelse. Bo- og driveplikten er de mest kjente kravene i lovverket, samt offentlig priskontroll ved salg. I 2012 var cirka 171 000 landbrukseiendommer omfattet av konsesjonsloven. Departementets oppfatning er at dagens lovgivning innebærer en inngripen i eiendomsretten, fri prisdannelse og et fritt marked, slik vi kjenner fra omsetning av ordinære bolig- og næringseiendommer. Dessuten vil en opphevelse innebære forenkling og avbyråkratisering, samt stimulere til investeringer i landbrukseiendommer. I tillegg vil forslaget frata kommunene mulighet til å pålegge boplikt på fritidseiendommer, som i dag finnes i om lag 60 kommuner.

Eiendom Norge støtter forslaget. Det er riktig sett med hvordan samfunnet ellers har utviklet seg.