Eiendomsmeglerskolen

Meny

Bærum rådhus i Sandvika. Foto: Siri Anne Bjørnbakken/Bærum kommune.

Kommunereformen

Vi støtter den kommende kommunereformen, og jobber for at sentrale fagområder for eiendomsbransjen blir viktige elementer i den endelige reformen.

Den varslede kommunereformen vil være av stor betydning for eiendomsbransjen, fordi plan- og byggesaker er en av kommunenes hovedoppgaver.

Her er effektiviserings- og samordningspotensialet stort.

Frivillighet og tvang
Norge har i dag 428 kommuner. Storparten av dem er små og har under 5000 innbyggere. Våre naboland har en helt annet struktur.

Sverige har i dag 290 kommuner etter en stor reform på 1970-tallet, og har kun titalls kommuner under 10 000 innbyggere.

Danmark gjennomførte i 2007 en omfattende styringsreform av landet, kalt Strukturreformen. De reduserte antall kommuner fra 290 til 98, og erstattet de tidligere 13 amtene med fem regioner.

I Norge vedtok Stortinget på 1990-tallet at kommunesammenslåing skal skje ved frivillighet, ikke tvang. Siden den gang har Norges befolkning vokst, samtidig som landet er blitt betydelig mer urbanisert og regionalisert.

Uhensiktmessige grenser
Kommunegrensene er ofte uhensiktsmessig for arbeidsmarkedet og økonomien. Grensene har ikke beveget seg i takt med hvordan samfunnet har utviklet seg, og interessekonflikter kan oppstå på tvers av grensene.

Norge bør ha kommunegrenser som er hensiktsmessig for bosetningsmønstre og arbeidsmarkeder, samt sikrer effektivitet i plan- og byggesaker og helhetlig transportplanlegging.

Det er per i dag for stor variasjon i kvaliteten på plan- og byggetjenestene mellom kommuner og tidvis meningsløse konflikter om arealbruk og samferdselsprioriteringer.

Ansvarliggjøring
Vi mener kommunene i større grad må ansvarliggjøres både generelt og mer spesielt i boligpolitikken.

Vi mener den varslede kommunereformen må utformes ikke bare etter størrelse, men også etter hvilke oppgaver og hvordan samfunnet forventer kommunene skal utføre sine oppgaver.

Lokalt selvstyre må veies mot effektivitet, og det er spesielt i så viktige politikk-områder som plan- og byggesaker.