Eiendomsmeglerskolen

Meny

Debatt i Stortingets spørretime 8. november 2013 med Liv Signe Navarsete (Sp) og Erna Solberg (H). Foto: Stortinget.

Husbankens rolle

Vi mener Regjeringen bør evaluere Husbankens sterke posisjon som kredittgiver til boligbygging.

Husbanken har historisk hatt en viktig rolle i norsk boligpolitikk. Etter andre verdenskrig skulle landet gjenoppbygges, samtidig som befolkningen vokste. Norske boligbyggelag og Husbanken spilte en sentral rolle. Via Husbanken subsidierte staten boligbygging med gunstige lån med lave renter og lang nedbetalingstid, og i tillegg regulerte staten boligpriser og husleier.

På 1980-tallet ble boligmarkedet deregulert, og siden 1990-tallet har det vært politisk enighet i Norge om at myndighetenes viktigste oppgave i boligpolitikken er å legge til rette for et velfungerende boligmarked. Staten skal drive boligsosial politikk for de svakeste og vanskeligstilte, mens alle andre er overlatt til markedet.

Til tross for den store omlegningen av Husbankens oppgaver, eksisterer fortsatt institusjonen som statens forlengede arm i boligpolitikken. I dag er Husbanken både boligsosialt virkemiddel og støttefunksjon for vanskeligstilte av ulike kategorier og motkonjunktur-virkemiddel for boligbyggere. Storparten av Husbankens årlige midler går i dag til grunnlån til boligbygging, hvor det stilles strengere tekniske krav enn det loven krever.

På grunn av utviklingen av Husbanken og den kraftige økningen i bevilgningene de senere årene, mener Eiendom Norge at regjeringen bør evaluere Husbankens rolle.  Regjeringen bør vurdere å dele opp virksomheten, der Husbanken kan være et rendyrket motkonjunkturtiltak, og muligens delegere det boligsosiale arbeidet til kommunene.