Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stortingssalen hvor landets lover vedtas. Foto: Stortingsarkivet/ Teigens fotoatelier as.

Revidering av transaksjonslovverket

Vi mener det er behov for en gjennomgang av det norske transaksjonslovverket i Avhendingslova og Bustadoppføringslova.

Eiendom Norge mener lover som angår kjøp og salg av eiendom (Avhendingslova og Bustadoppføringslova) bør samordnes og helt eller delvis revideres.

Dagens avhendingslov har ikke gjennomgått større revideringer siden ikrafttredelsen for over 20 år siden. Det er vektige argumenter for at lovverket bør harmoniseres med øvrig lovgivning som blant annet Lov om Eiendomsmegling fra 2008, samt utviklingen i samfunnet for øvrig.

Dagens lovverk for kjøp og salg av bolig bidrar til et høyt konfliktnivå. Lovverket må utformes slik at det sikrer trygge eiendomstransaksjoner for forbrukerne. Nytt transaksjonslovverk bør regulere alle typer boligomsetning, uavhengig av bruk av eiendomsmegler. Det har de siste årene kommet en rekke reguleringer av regelverket knyttet til boligtransaksjoner. De fleste reglene er gode, og har gjort et trygt boligmarked i Norge enda tryggere. Det er likevel bekymringsfullt at reguleringene nærmest utelukkende knyttes til bruk av eiendomsmegler. Vi ser stadig større andel av boligprosjekter uten bruk av megler. Utbyggerne er profesjonelle og ansetter egne selgere, og har en fremtoning som gjør det vanskelig, kanskje til og med umulig, for en boligkjøper å se om megler er ansatt eller ikke. Da blir det umulig for kjøpere å vite at rettighetene er vesentlig svekket ved å kjøpe gjennom en privat profesjonell selger.

Også ved forbrukerkjøp er dette alvorlig. Det er stadig større tendens til at forbrukerkjøpere henvender seg direkte til selger for å unngå regelverket rundt budgivning som eiendomsmegler er bundet av. Forbrukere lærer opp hverandre og det er blitt en forventning i markedet at dette skjer. Partene har ofte ikke kunnskap om lovverket, og bestemmelser som tidsfrister på bud, skriftlig budgivning, bransjenorm, kravene til informasjonsinnhenting mv. er ikke gjeldende for en privat boligselger. Risikoen for konflikt ved slike transaksjoner er åpenbart vesentlig høyere enn der megler er involvert.

Utfordringen når reguleringer kommer kun i Lov om eiendomsmegling er at mange forbrukere forsøker å omgå regelsettet. Vi har blant annet sett en økende tendens i bud direkte fra budgiver til boligselger, nettopp for å omgå tidsfristene som megler må forholde seg til.

Det er også behov for en gjennomgang av flere av bustadoppføringslovas bestemmelser. Lovverket er viktig både for å regulere ansvarsforholdet i transaksjonen og for rammebetingelsene ved bygging av nye boliger, Eiendom Norge mener blant annet at garantikravene i loven er unødvendig sterkt kostnadsdrivende og konkurransevridende.